- نقد امروز - http://naghdemrooz.ir -

توضیح احمدی نژاد در مورد عکس پرحاشیه «علی کریمی»

نقدامروز: محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین، امروز و بعد از حدود یک دهه از استقبال سرد علی کریمی می‌گوید.

«کریمی یک مقدار با من…»، احمدی نژاد ضمن بیان این جمله می‌افزاید: «با علی کریمی شوخی کردم، حس کردم علی کریمی از من فاصله می‌گیرد. تصویری از من در ذهنش داشت که خوب نبود.»

توضیح احمدی نژاد در مورد عکس پرحاشیه «علی کریمی»

رئیس جمهور پیشین ایران در ادامه اضافه می‌کند: «تصویری از من در ذهنش داشت که اگر خودم هم آن تصویر را می‌دیدم خوشم نمی‌آمد.»